Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Klinika ortodontyczna
1 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych
8 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie udowodnić w toku rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody pokrywające utrzymanie. Niezbędne jest także potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim sugerować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona niemożliwość harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj dobrym metodą z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, jednak może także powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie osobno. W sferze porozumienia adwokat może dołączyć dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz podobnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To znaczy, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeżeli rodzice nie daja rady przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie uzyskanych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sytuacjach można starać się o całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy wykorzystane wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wnioskować o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.