Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.