Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.