Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Projektowanie ogrodów Toruń
15 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga pozyskania odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, dlatego że praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z wielorakich działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy ustala się kiedy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną wykonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, opracowywany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z danymi koniecznymi do wzniesienia obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z zaświadczeniem o jednakowości usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.